Wedstrijdreglement trekkertrek

Algemene voorschriften trekkertrek wedstrijd

 1. De chauffeur dient te voldoen aan de benodigde rijvaardigheidseisen, ten minste 16 jaar oud en in het bezit van een geldig trekker rijbewijs dan wel 18 jaar en in het bezit van een geldig B-rijbewijs, behaald voor 1 juli 2015. Per 1 juli 2015 is het T-rijbewijs verplicht. Na 1 juli 2015 moet het trekker certificaat omgewisseld worden voor een T-rijbewijs. Bij het B-rijbewijs wordt het T-rijbewijs automatisch bijgeschreven bij verlenging en tot die tijd is het B-rijbewijs geldig voor het besturen van een tractor. Een deelnemer met een lopende ontzegging uit de rijbevoegdheid mag niet deelnemen.
 2. De motor van een deelnemend voertuig mag alleen worden gestart als de bestuurder op de stoel zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen, mag de bestuurder het voertuig verlaten.
 3. Het is alleen de bestuurder toegestaan zich op een rijdend voertuig te bevinden. Meerijden is op het gehele wedstrijdterrein verboden.
 4. De deelnemer deint op de hoogte te zijn van het wedstrijdreglement en de voorwaarden in de vergunning opgelegd door de gemeente en verplicht zich tijdens de wedstrijd er naar te handelen.
 5. De deelnemer moet te allen tijde zijn of haar voertuig op veilige en verantwoorde wijze besturen.
 6. De trekker moet minimaal w.a. verzekerd zijn, zowel op het terrein als ook tijdens de wedstrijd (iedere deelnemer moet voor de inschrijving daarover informeren bij zijn/haar verzekeringsinstantie, omdat het namelijk geen landbouw doeleinden zijn waar men aan mee doet). Iedere rijder dient zich te houden aan de polisvoorwaarden van zijn of haar verzekeringsmaatschappij, voor zover dit niet in strijd is met de vergunningsvoorwaarden.
 7. De tractor moet voldoen aan de eisen van de Wegenverkeerswet en de Regeling Voertuigen.
 8. Het is de deelnemers verboden voor en/of tijdens de wedstrijd alcohol te nuttigen en/of stimulerende middelen te gebruiken. Het gestelde in artikel 8 van de Wegenverkeerswet (rijden onder invloed) is ook op de wedstrijdbaan/terrein van toepassing.
 9. De organisatie treft maatregelen dat er geen personen binnen het wedstrijdgebied komen dan alleen diegene (deelnemer en wedstrijdleiding) die nodig zijn voor de (veilige) voorgang van de wedstrijd.
 10. Iedere deelnemer dient op eigen kracht voor de sleepwagen te komen en na de trekpoging op eigen kracht de baan te verlaten, tenzij er sprake is van materiaalbreuk.
 11. Het rijden op het evenemententerrein, behalve het wedstrijdgebied, dient stapvoets te geschieden.
 12. De bestuurder van de tractor vangt de trekpoging aan met een strak getrokken ketting. Het zogenoemde rukken is verboden, ook niet tijdens de wedstrijd.
 13. De chauffeur moet tijdens de trekpoging blijven zitten en moet de tractor steeds onder controle hebben.
 14. Iedere tractor wordt voor de wedstrijd gewogen en gekeurd. Na de keuring en weging mag er generlei wijze aan de tractor gesleuteld worden.
 15. Tijdens de trekpoging dient de tractor binnen de ban te blijven.
 16. De tractor mag geen overtollig olie-, brandstof- of koelvloeistoflekkage vertonen. Eventuele vervuilde grond moet op verantwoorde wijze opgeruimd worden.
 17. Banden van de tractor mag alleen bestaan uit rubber banden of rubber rupsbanden (stalen rupsbanden, stalen wielen of iets dergelijks is niet toegestaan).
 18. De tractor dient te zijn voorzien van werkende achterwielremmen.
 19. Er moet een brandblusser aanwezig zijn op de sleepwagen en langs de wedstrijdbaan.
 20. Het publiek staat op een veilige afstand (minimaal 10 meter) aan de zijkant naast de wedstrijdbaan afgescheiden door dranghekken. Er mag geen publiek staan in de rijrichting van de wedstrijdbaan.
 21. Op het einde van de wedstrijdbaan dient een remmende voorziening aanwezig te zijn, waardoor een eventuele doorrijdende tractor, door wat voor omstandigheden dan ook, tot stilstand komt in de aangebrachte remmende voorziening (een los gestorte remmende zandwal).
 22. De organisatie dient toezicht te houden op het rijgedrag van de bestuurders op het evenemententerrein.
 23. Eventuele opstelplaatsen voor de brandweer en de bluswatervoorziening moeten worden vrijgehouden.
 24. De leden van de organisatie en vrijwilligers dienen als zodanig duidelijk herkenbaar te zijn voor het publiek.
 25. De organisatie is verantwoordelijk voor het bewaren van de openbare orde en veiligheid in de (directe) omgeving van het evenemententerrein.
 26. Toevoeging: trekhaakhoogte is op 50 cm tot 7500 vanaf 7501 is het 60 cm!
 27. Het deelnemende voertuig mag niet breder zijn dan 3 meter.

Voor wat betreft de technische en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de tractoren dient u bijgevoegde ”Algemene richtlijn Pullingvoertuigen” van de Stichting European Pulling Safety (EPS) te hanteren.